Menu

Gezinstherapie

Waarom gezinstherapie?
Een gezin kan vergeleken worden met de werking van een machine. Zodra er ergens in de machine een probleem ontstaat, heeft dit effect op de gehele productiviteit. Individuele problemen zijn verbonden met de omgeving waarin men zich begeeft. Zowel het ontstaan van een probleem als het in standhouden ervan kan samenhangen met de leefomgeving. Het gaat hierbij niet alleen om de huidige leefomgeving. Gebeurtenissen uit het verleden kunnen eveneens van invloed zijn op actuele gedachten, gevoelens en gedragingen. In de therapie wordt inzicht verkregen in de betekenis van gedrag. De onderlinge verhoudingen worden uitgebreid onderzocht zodat duidelijk wordt hoe eenieder de relatie ervaart.

Wanneer gezinstherapie?
Veranderingen binnen het gezin kunnen voor een onaangename sfeer zorgen. Ontslag, financiële problemen, relatieproblemen en stress zijn van invloed op het hele gezin. Bij het opvoeden van de kinderen kan het lastig zijn om grenzen te stellen. Daarnaast hebben ouders soms moeite om zich kwetsbaar op te stellen door bijvoorbeeld toe te geven dat ook zij fouten maken. Tevens is een goede communicatie in het gezin erg belangrijk. Soms kan het lastig zijn om gesprekken soepel te laten verlopen. In al deze situaties kan gezinstherapie helpen bij het verbeteren van de wisselwerking in uw gezin.

Werkwijze
Allereerst wordt in kaart gebracht welke problemen er spelen. Hierbij wordt zowel gekeken naar individuele problemen als naar eventuele problemen tussen de gezinsleden. Naast de gesprekken worden huiswerkopdrachten meegegeven waarbij geoefend kan worden met nieuwe inzichten en opgedane kennis. Aan het eind van de therapie wordt aandacht besteed aan het voorkomen van terugval in oude patronen.

Praktisch
Na de eerste kennismaking stellen we met elkaar een behandelplan op waarbij de behoeften en wensen van alle betrokkenen goed in kaart worden gebracht. Tevens leggen we in dit behandelplan gemeenschappelijke realistische einddoelen vast, zodat voor eenieder inzichtelijk is waar er in de therapie aan gewerkt wordt. Voor de start van de eerste therapiesessie wordt een richtlijn afgesproken van het te verwachten aantal behandelingen. Deze wordt bepaald aan de hand van de omvang van de problematiek. Tussentijds wordt de voortgang regelmatig geëvalueerd om het proces goed te monitoren. In onderling overleg wordt bepaald wanneer de behandeling beëindigd wordt.