Menu

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden behorend bij de behandelovereenkomst tussen de therapeut van Praktijk Synergie en de cliënt / de cliënten:

 1. Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een behandelovereenkomst. Deze behandelovereenkomst wordt op schrift vastgelegd.
 2. De behandelovereenkomst is tweeledig;
  a. De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt.
  b. De behandeling heeft betrekking op de door cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.
 3. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:
  a. Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn;
  b. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij geen sessies meer wilt afspreken;
  c. De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen geven;
  d. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene voorwaarden uit deze behandelovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut;
  e. De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.
 4. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatstgehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt;
 5. Indien sprake is van het bepaalde in lid 4 wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe overeenkomst van kracht met mogelijk een ander uurtarief.
 6. De minimumtijd voor individuele therapie en partnerrelatietherapie is 45 minuten per sessie. Voor sessies met meer dan 2 personen geldt een minimumtijd van 60 minuten. De maximumtijd voor elk type sessie is 75 minuten.
 7. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie afgesproken. Dit is opgenomen in de behandelovereenkomst. De cliënt ontvangt een factuur dat binnen 14 dagen na ontvangst betaald dient te zijn;
 8. Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 24 uur (d.w.z. één werkdag) van tevoren per mail te worden afgemeld. Een afspraak op maandag kan uiterlijk donderdag de week ervoor worden afgemeld. De therapeut brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening wanneer cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt eveneens wanneer de cliënt om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag.
 9. De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien. Tegen betaling van 10ct per pagina wordt (een deel van) het dossier gekopieerd.
 10. De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.
 11. Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt. Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt afgesproken uurtarief.
 12. De therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging van het Nederlands Instituut Psychologen (NIP). De regels van deze beroepsvereniging zijn op de therapeut van toepassing. De cliënt kan zich met klachten en/of geschillen melden bij de Federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen (www.p3nl.nl). Voor het indienen van een klacht bij het tuchtcollege wordt de cliënt verwezen naar het NIP (www.psynip.nl).
 13. Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/ zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw (de therapeut). Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.
 14. Praktijk Synergie is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die
  zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/ specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.
 15. Praktijk Synergie is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan
  eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de ‘De Vriesstraat 20 te Oud-Beijerland’, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de hal en het gebruikmaken van het toilet.